Logo ng OMI

American Catholic Declaration of Human Rights

"Noong Enero, 1947, isang komite na binubuo ng mga katoliko ng US Katoliko at mga obispo na hinirang ng" National Catholic Welfare Conference "(ang pambansang ahensya ng American Catholic Bishops) ay nag-isyu ng mas mababa sa isang" Deklarasyon ng Karapatang Pantao, "halos dalawang taon bago ipahayag ng United Nations ang "Universal Declaration of Human Rights" noong Disyembre, 1948. Sa katunayan, ang American Catholic Declaration ay ipinasa sa "Committee on Human Rights ng United Nations," ang pinuno dito ay si Eleanor Roosevelt. Ang isang paghahambing ng "Pahayag ng Amerikanong Katoliko" (na may 50 na artikulo ay mas detalyado kaysa sa Pahayag ng UN na may 30 na artikulo) at ng United Nations ay naghahayag ng kamangha-manghang pagkakatulad, ang ilang mga daanan ng huli ay nagsasalita pa rin ng nauna. Ang dokumentong Katoliko ay nagsasalita tungkol sa "personal na karangalan ng tao…. Na pinagkalooban ng ilang likas, hindi matatawarang mga karapatan .... Ang pagkakaisa ng sangkatauhan sa ilalim ng Diyos ay hindi nasisira ng distansya ng heograpiya o ng pagkakaiba-iba ng sibilisasyon, kultura at ekonomiya…"

[Ang quote na ito ay mula sa isang panayam ni Prof. Leonard Swidler ng Temple University sa Philadelphia noong ika-30 ng Marso 2006 na naglalarawan ng isang paunang-dokumento ng Katoliko sa Universal Declaration of Human Rights, p. 4; karagdagang mga sanggunian ay nasa kanyang tala blg. 15: "Isang Pahayag ng Karapatang Pantao. Isang Pahayag na Drafted lamang ng isang Komite na Hinirang ng National Catholic Welfare Conference, "The Catholic Action, XXIX (Pebrero 1947), pp. 4f. & 17; at "Isang Pahayag ng mga Karapatan. Na-draft ng isang Komite na Hinirang ng National Catholic Welfare Conference, "The Catholic Mind, XLV, Nr. 1012 (Abril 1947), pp. 193-196. Lumabas ang isang salin sa Aleman sa “Eine Charta der Menschenrechte. Eine Denkschrift der Katholiken Amerikas, ”Die Furche, 8 (Pebrero 1947), pp. 4f. Parehong ang orihinal na American at isang German translation pati na rin ang isang nakawiwiling pagsusuri ay matatagpuan sa Gertraud Putz, Christentum und Menschenrechte (Innsbruck: Tyrolia Verlag, 1991), pp. 322-330, 388-397.]

Bumalik sa Tuktok