Logo ng OMI

Oblate Mission Statement on Indigenous Peoples

Bolivia, Agosto 5, 2008

Paunang salita

Kami, ang Oblates of Mary Immaculate, kasama ang Pastoral Agents na naglilingkod sa mga Indigenous Peoples mula sa iba't ibang mga rehiyon, na binuo sa ilalim ng patnubay ng Banal na Espiritu sa ilang mga miyembro ng Central Government ng aming pagtitipun-tipon ng mga tao sa Cochabamba, Bolivia, mula sa 18th sa 22nd ng Pebrero, 2008, ipakita ang sumusunod na pahayag:

Mga Obligasyong Misyonero

 • Kami Oblates ay may mga tagumpay at pagkabigo sa aming serbisyo sa Mga Katutubong Pamilya. Ang aming partikular na tungkulin sa loob ng Simbahan, bilang isang kongregasyon ng Misyonero, ay upang maglingkod sa mahihirap at hindi kasama sa mundo.
 • Nagpapasalamat kami na magkaroon kami ng mga Oblatado ng katutubong pinagmulan habang nagdadala sila ng partikular na mga kontribusyon ng misyonero at pastoral batay sa kanilang partikular na pagkakakilanlan.
 • Hinihikayat namin at sinusuportahan ang aming mga kapatid na nasa ministeryo ng mga Indigenous Peoples at muling ipagpatuloy ang aming sarili upang ipagpatuloy ang aming ministeryo sa kanila.
 • Nararamdaman naming tinatawag na tumulong at lumahok sa proseso ng pagpapagaling at pagkakasundo kung saan ito kinakailangan.
 • Sa aming Ebanghelisasyon, kailangan nating maging bukas, puso at kaluluwa, sa mga halaga ng kultura at espirituwal na integridad ng mga Katutubong Pamilya.
 • Aktibong hinihikayat namin ang mga bokasyon sa mga Indigenous Peoples at magiging sensitibo kami sa kultura habang sinasamahan namin sila sa kanilang pagbubuo.
 • Patuloy naming ginagamit ang mass media sa aming ministeryo sa mga Indibidwal na Tao upang itaguyod at pukawin ang mga ito upang ipahayag ang kanilang kultura at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan.
 • Patatagin natin at muling ipaalam sa mga Obligasyong may kaugnayan sa networking at iba pa sa paglilingkod sa mga Indibidwal na Tao, habang pinapanatili ang ating pagkakakilanlan ng misyonero at relihiyon.
 • Sinusuportahan at itinataguyod namin ang aktibong paglahok sa mga lugar ng paggawa ng desisyon gaya ng United Nations at iba pang institusyon.

Integridad ng Paglikha

 • Bilang mga Oblates nakikipagtulungan kami sa mga Indigenous Peoples, nagtatrabaho patungo sa pangangasiwa ng kapaligiran sa loob ng mga tradisyon at nabuhay ang mga turo ng mga tao at ang ebanghelyo.
 • Nakatuon tayo sa ating sarili para magtrabaho para sa katarungan sa panlipunan, pang-ekonomiya at kapaligiran.
 • Pinagtitibay namin ang espirituwal na koneksyon ng mga Indigenous Peoples sa kanilang mga lupang ninuno at mga domain.
 • Ipagtatanggol namin ang mga karapatan ng mga Katutubo upang ipahayag ang kanilang opinyon at lumahok sa paggawa ng desisyon tungkol sa paggamit at proteksyon ng mga lupain at likas na yaman (mineral, tubig, kagubatan, isda at hayop).
 • Sinusuportahan namin ang pagpapatupad ng Deklarasyon ng Mga Nagkakaisang Bansa sa Mga Karapatan ng Mga Katutubo.

Insultasyon

 • Malapit tayo at magkakasama sa mga Indigenous Peoples sa pakikibaka para sa kanilang mga karapatan at interes.
 • Kinukumpirma namin ang mga karapatan ng mga Lumad na Tao na mabuhay alinsunod sa kanilang kultura, tradisyonal na kaalaman at espiritwal at relihiyosong mga kasanayan.
 • Kami Oblates kumilos bilang mga facilitator upang lumikha ng mga pagkakataon para sa dialogue na magaganap sa pagitan ng mga Indigenous Peoples at ang mga gumagawa ng desisyon ng Katoliko at iba pang mga simbahan, at inter-relihiyosong pag-uusap na may tradisyunal na mga gawi sa relihiyon at mga paniniwala.
 • Tutulungan tayong magtatag ng mga lokal na inisyatibong pananaliksik ng mga katutubo sa komunidad na may kultura, etnisidad, kasaysayan at evangelization.
 • Pinapadali natin ang proseso ng enculturation at lumikha ng mga ministries na tumugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad.
 • Pinapadali natin ang pagpapaunlad ng isang Indigenous Church na may katutubong teolohiya, ministeryo, palatandaan at simbolo ng kanilang liturhiya.

Hope for the Future

 • Kami ay abalang-abala sa katotohanan na ang paglipat, para sa mga Katutubong Pamilya, ay kadalasang nagreresulta sa pagkawala ng pagkakakilanlan at mga communal bond.
 • Sinusuportahan namin ang mga Katutubong Pamayanan sa kanilang mga pagsisikap na mabawi at palakasin ang pagpapahalaga ng etniko (pagbawi ng pagkakakilanlan at mga sagradong lugar, kasama ang kultura, wika at espirituwal na muling pagbabangon).
 • Pinapadali namin ang intercultural dialogue at itinataguyod ang pantay na magkakasamang buhay sa lipunan, ekonomiya, pulitika at espirituwal sa isang pantay na katayuan.
 • Hinihikayat namin ang mga Katutubong Pamayanan na magkaroon ng boses sa maraming antas ng pamahalaan.
 • Pinagtitibay namin ang karapatan ng mga Katutubong Pamayanan upang ma-access ang lahat ng antas ng edukasyon.

Nais naming kilalanin ang mga makabuluhang tagumpay ng mga Indigenous Peoples of Bolivia.

Bumalik sa Tuktok